Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Kannanotto koulutuksen kehittämiseksi

Kannanotto koulutuksen kehittämiseksi

Lue alta tiivistelmä koulutuksen kehittämiseksi tehdystä kannanotosta

Työelämä tarvitsee motivoituneita ja hyvän ammatti-identiteetin omaavia ammattilaisia

Suomen Lastenhoitoalan Liitto teki yhdessä Suun Terveydenhoidon ammattiliiton sekä Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton kanssa kannanoton, jotta nykyisen lähihoitajan tutkinnon rinnalle saataisi omat ammatilliset perustutkinnot lastenhoito-, mielenterveys- ja suun terveydenhuoltoalan tehtäviin. Olimme asiaa esittelemässä Opetushallituksessa Terveysalan koulutustoimikunnassa toukokuussa.

Perusteena esityksellemme oli aiheen ajankohtaisuus, mm. varhaiskasvatuslain uudistamisen myötä esiin nousseet osaamistarpeet sekä työelämästä lähtöisin olevat koulutuksen kehittämistarpeet. Teimme mm. päiväkodoin johtajille kyselyn, jossa tiedusteltiin työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyviä asioita. Sieltä nousi vahvasti esiin toive saada lisää osaamista pedagogisen työskentelyyn, taitoon havainnoida lasta ja kehittää toimintaa havaintojen perusteella, vahvaa perustietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, taitoa työskennellä verkostoissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä sekä vanhempien tukemisessa. Lisäksi kaivattiin valmiuksia lapsen yksilölliseen ohjaamiseen ja kykyyn suunnitella tavoitteellista toimintaa. Omat jäsenemme olivat myös sitä mieltä, että ammatillisen osaamisen kasvaneisiin tarpeisiin on vaikuttanut mm. perheiden lisääntynyt tuen tarve, monikulttuuristen perheiden kasvanut määrä sekä erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativien lasten inkluusio tavallisiin ryhmiin. Myös Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta ja raportti Varhaiskasvatuksen koulutuksesta Suomessa — Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista olivat sen kannalla, että varhaispedagogista osaamista tulee lisätä toisen asteen koulutuksissa.

Tapaamisen jälkeen todettiin, että uusien ammatillisten perustutkintojen luominen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon rinnalle näyttää nyt melko mahdottomalta. Yhtenä koulutuspoliittisena perusteena käytetään juuri perustutkinnon tuottaman osaamisen laaja-alaisuuden vaadetta, jotta sosiaali- ja terveysalalla turvataan työvoiman joustava käyttö ja liikkuvuus.

Terveysalan koulutustoimikuntaa kuultuaan ammattiliitot päättivät 18.5, etteivät tässä vaiheessa tee tutkintorakenteen muutosesitystä opetushallitukseen, vaan seuraavat aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien uudistamistyötä ja pyrkivät vaikuttamaan siihen, että lastenhoito-, mielenterveys- ja suun hoidon alan osaamista lisätään perustutkinnossa ja arvioitaisiin perustutkinnon tutkintonimikkeitä uudelleen. Tämä on tärkeä asia, jotta saamme työelämän tarvitsemia osaavia, työhönsä motivoituneita ja ammatti-identiteetiltään vahvoja ammattilaisia varhaiskasvatukseen.

Opetushallituksesta saamamme viestin mukaan tutkinnon perusteita uudistettaessa SLaL:n asiantuntemusta tullaan hyödyntämään esimerkiksi tutkinnon perusteiden luonnosten lausuntokierroksella.

Lisäksi kuulimme, että Opetushallitus on käynnistämässä varhaiskasvatuksen perusteiden laadinnan lähiaikoina. Sillä perustetyöllä on merkitystä myös siihen, mitä osaamista varhaiskasvatuksen parissa toimivilla ammattilaisilla tulee olla tulevaisuudessa. Tämänhetkisen käsityksen mukaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja lapsi- ja perhetyön perustutkinnon sisällä tulisi olla yhtenevä tutkinnon osa varhaiskasvatuksen alueelta. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa pitää ottaa huomioon lasten ja nuorten hoitoon ja huolenpitoon liittyvän osaamisen kehittäminen, jota pidetään jatkossakin tärkeänä.

Kuultuaan Terveysalan koulutustoimikuntaa, päätimme että tässä vaiheessa emme tee tutkintorakenteen muutosesitystä opetushallitukseen, vaan seuraamme aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osien uudistamistyötä ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että lastenhoito-, mielenterveys- ja suun hoidon alan osaamista lisätään perustutkinnossa. Tämä on tärkeä parannus, koska vahva viesti työelämästä odottaa ammatillisen osaamisen vahvistamista lähihoitajaopinnoissa.