Eettiset periaatteet

Etusivu > Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet on hyväksytty liiton hallituksessa v. 2005

Eettisten periaatteiden tarkoituksena on tukea lastenhoitoalan ammateissa toimivien päivittäistä työntekoa. Eettisten periaatteiden lähtökohtana on ihmisen kunnioittaminen.

Ihmisarvoa tulee kunnioittaa riippumatta sukupuolesta, iästä, uskonnosta, alkuperästä, mielipiteistä tai kyvyistä.

Hyvä ammattitaito

Eettinen tietoisuus on ammatillisuuden ydin, joka sisältyy lastenhoitoalalla; päiväkodeissa, sairaaloissa, kehitysvammahuollossa ja lastensuojelun tehtävissä toimivien ammattilaisten henkiseen pääomaan.

Lastenhoitoalalla toimivan on työssään ja toiminnassaan asetettava etusijalle lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointi. Ammattilaisen tulee tietää mitä ammatillinen osaaminen on. Hänen kuuluu työtehtäviä ja ratkaisuja tehdessään tietää mitä kuuluu hänen toimivaltaansa sekä tunnistaa omat rajansa.

Oman ammattitaidon jatkuva ylläpito ja kehittäminen ovat osa ammattilaisen elämän prosessia.

On tärkeää arvostaa omaa työtään, sekä tehdä jatkuvaa itsearviointia.

Hyvinvoinnista huolehtiminen

Ammattilainen on vastuussa teoistaan ja valinnoistaan myös omassa elämässään.

Hän huolehtii myös omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan sekä kasvustaan ihmisenä.

Yhteistyö, vastuu ja keskinäinen arvonanto

Lastenhoitoalan ammattilaisen asiantuntemus ja pätevyys ovat merkittävä osa eettistä vastuuta.

Muiden ammattiryhmien asiantuntemuksen kunnioittaminen, yhteistyö ja vastuu ammattitoiminnassa ovat tärkeitä.

Myös alan opiskelijat tulee huomioida tulevina alan ammattilaisina.

Oikeus hyvään hoitoon

Lapsuuden arvostaminen ja ihmisarvon loukkaamattomuuden kunnioittaminen näkyy rauhallisissa ja turvallisissa hoito- ja ohjaustilanteissa.

Näin toimittaessa lapsi tuntee tulevansa hyväksytyksi.

Terveyden edistäminen ja ylläpitäminen on osa ammattityötä.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Jokaisella lapsella ja nuorella on yhtäläinen ja ainutkertainen ihmisarvo.

Lastenhoitoalan ammattilaisen tulee osata tukea lapsen kasvua ja kehitystä sosiaalisissa tilanteissa yksilöllisyys huomioiden.

Itsemääräämisoikeus

Lasta ja nuorta on kohdeltava tasa-arvoisesti. Heitä tulee kuulla ja heidän tulee saada vaikuttaa kehitystään vastaavasti itseään koskeviin päätöksiin.

Vaitiolovelvollisuus

Lastenhoitoalan ammattilaisen tulee muistaa kaikissa toimissaan vaitiolovelvollisuuden merkitys.