Lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Etusivu > Lääkehoito varhaiskasvatuksessa

Päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito – Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (STM 2005:32) edellyttää kaikilta lääkehoitoa toteuttavilta yksiköiltä oikein toteutettua, turvallista ja tarkoituksenmukaista lääkehoitoa. Tavoitteena on ollut mm. yhtenäistää laadukkaan lääkehoidon toteuttamisen periaatteita, selkeyttää vastuunjakoa sekä määrittää vähimmäisvaatimukset, joiden tulee toteutua kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä.

Vaikka lääkehoito mielletään terveydenhuollon toiminnaksi – jota se onkin – tulee lääkehoitosuunnitelma tehdä kaikkiin lääkehoitoa toteuttaviin yksiköihin, myös lääkehoidon toteuttamisen epätyypillisille alueille, kuten sosiaalitoimen alueelle päivähoitoon ja opetustoimen sekä nuorisotoimen alueilla toteuttavaan lääkehoitoon! Lääkehoidon tulee myös näissä toimintaympäristöissä perustua toiminta- ja/tai työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan.

Tehyn ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton (SLaL) tietojen mukaan lääkehoitosuunnitelmien laatiminen päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä on edennyt hitaasti. Useissa jäsentilaisuuksissa eri puolilla Suomea ovat alan koulutetut ammattihenkilöt tuoneet esiin tarpeen valtakunnallisen, päivähoidon erityispiirteitä huomioon ottavan lääkehoitosuunnitelman mallin laatimisesta.

Liitteenä oleva malli päivähoidon/varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmasta ja lääkehoitoluvasta on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Mallia soveltaen voi jokainen päivähoidon/varhaiskasvatuksen yksikkö tehdä oman lääkehoitosuunnitelmansa siten, että se palvelee yksikön tarpeita ja tilannetta sekä edistää lasten lääkehoidon turvallisuutta.

Laakehoito_pk_lomake.pdf (pdf, 40 KB)
LAAKEHOITOLUPA.pdf (pdf, 14 KB)