Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Kunnan neuvottelutulos varhaiskasvatuksen näkökulmasta

Kunnan neuvottelutulos varhaiskasvatuksen näkökulmasta

Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut olivat tänä vuonna vaikeat ja edellyttivät neuvotteluja vauhdittavia painostustoimenpiteitä eli ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Neuvotteluja hankaloitti erityisesti kaksi asiaa. Ensimmäinen oli työnantajapuolen näkemys, jonka mukaan kunta-alalla palkankorotukset eivät voi olla saman suuruiset kuin vientialoilla. Toisekseen neuvotteluja vaikeutti kiky-sopimuksen mukainen lomarahan leikkaaminen, joka koskee kuntasektorin työntekijöitä vielä tulevana ja sitä seuraavana kesänä.

Maan hallitus ei osoittanut kunnille lisärahoitusta lomarahaleikkaamisen kompensaatiota varten. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto, johon lopulta yhtyivät kaikki kunta-alan työntekijöitä edustavat ammattiliitot, tuotti kuitenkin tulosta ja neuvottelutulos syntyi 8.2.2018.

Kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) koskeva neuvottelutulos pähkinänkuoressa

Sopimuskausi 1.2.2018-31.3.2020.

Yleiskorotus 1.5.2018 lukien 1,25 prosenttia kuitenkin vähintään 26 euroa. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,25 prosentilla.

Yleiskorotus 1.4.2019 lukien 1,0 prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 1,0 prosentilla

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien on 1,2 prosenttia palkkasummasta. Järjestelyerää tulee ensisijaisesti käyttää tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmien edelleen kehittämiseen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtäväjärjestelyjen tukemiseen.

Järjestelyerä on jaettava mahdollisimman tasapuolisesti eri palkkahinnoitteluiden välillä. Paikalliset järjestelyerät käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja/tai henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin. Työnantajan on neuvoteltava järjestelyerän jakamisesta pääsopijajärjestöjen edustajien (esim. Tehyn luottamusmiehen) kanssa.

Luottamusmiehiä koskeviin määräyksiin tuli parannuksia. Mm. ajankäyttöoikeus parani, luottamusmieskorvaus ja työsuojeluvaltuutetun korvaus nousi. Nämä määräykset tulevat voimaan 1.5. lukien. Luottamusmiehillä tulee olla riittävät toimintaedellytykset ja aikaa hoitaa vaativaa luottamustehtävää. Sote-uudistuksen myötä varhaiskasvatuksessa on jatkossa aina oma tehyläinen luottamusmies.

Yleistyöaikamuotoon tuli merkittävä parannus, jonka mukaan lisä- ja ylityörajat laskevat poissalon vuoksi. Lisäksi arkipyhät on annettava kokonaisena vapaapäivänä. Yleistyöaikamuotoa koskeva muutokset astuvat voimaan 7.5. lukien.

KVTES:iin tuli myös mahdollisuus vaihtaa lomarahaa vapaaksi. Lomarahan vaihtaminen vapaaksi edellyttää kuitenkin aina työnantajan ja ammattiosaston solmimaa paikallista sopimusta. Ammattiosasto voi solmia lomarahanvaihtamista koskevan paikallisen sopimuksen, jos katsoo sille olevan työpaikalla edellytyksiä ja tässä arvioinnissa on otettava huomioon esimerkiksi mahdollisuus ottaa sijainen lomarahavapaalla olevalle. Jos ammattiosasto ja työnantaja tekevät paikallisen sopimuksen lomarahan vaihtamisesta, voi työntekijä sen jälkeen sopia vaihtamisesta esimiehensä kanssa.

Paikalliseen tuloksellisuuteen liittyvä kertaerä eli lomarahan leikkaamisen kompensaatio on 9,2 % varsinaisesta palkasta. Lastenhoitajien/lähihoitajien keskiarvopalkka Tehyn 2017 tilaston mukaan on 2085 euroa. Jos työntekijällä on 10 vuotta kokemuslisään oikeuttavaa aikaa, hänen varsinainen palkkansa on 2251, 80 euroa. Tällöin kertakorvaus on noin 207 euroa. Kertaerä maksetaan tammikuussa 2019. Kertaerän saaminen edellyttää, että työntekijän palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka. 3.9.2018-18.11.2018 välisenä aikana tulee olla ainakin yksi sellainen päivä, jolta työntekijälle maksetaan palkkaa (esimerkiksi työpäivä, vuosilomapäivä, palkallinen sairaslomapäivä tai palkallinen perhevapaa).

Osana lomarahakompensaatiota KVTES:iin tuli muitakin merkittäviä parannuksia:

  • Isyysvapaan palkallinen ajanjakso piteni 6 päivästä 12 päivään
  • Työntekijän oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen laajeni alle 12-vuotiaaseen lapseen (aiemmin alle 10-vuotias lapsi)
  • KVTES V luvun 4§ poistettiin eli työkyvyttömyyseläketapauksissa sairasajan palkkaa ei enää voi periä yhtä paljon takaisin kuin aiemmin Nämä muutokset ovat pysyviä, vaikka lomarahaleikkaus poistuu vuoden 2019 jälkeen. Muutokset ovat jo voimassa. 

Liitteen 5 uudistaminen (määräykset voimaan 1.5. lukien):

Lastenhoitajien/lähihoitajien palkkahinnoitt eluun tuli alarajakorotus, uusi alaraja on 2010 e (aikaisemmin 1971,44 euroa). Korotus voi johtaa tulla myös kerrannaisvaikutuksiin paikallisen tehtävän vaativuuden arvioinnin kautta, koska tehtäväkohtaisen palkkojen on oltava vaativuuden edellyttämässä suhteessa toisiinsa.

Liitteen 5 soveltamisohjeeseen tuli tehtävän vaativuuden arviointia ohjaavia esimerkkejä lisää.

Esimerkkinä lisätehtävästä ja —vastuusta varhaiskasvatuksessa on

– vastuu esiopetuksesta
– pitkäaikaissairaiden lasten hoidon ohjaus- ja seuranta
– lääkehoidon toteuttaminen (turvallinen lääkehoito-opas)


Lisäksi yleiskirjeeseen tuli maininta siitä, että tehtävän vaativuuden arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota mm. lapsen tuen tarpeeseen sekä esim. monikulttuurisuuteen. Em. esimerkit on huomioitava työn vaativuuden arvioinnissa tehtäväkohtaista palkkaa korottavana tekijänä.

Liitteen 5 soveltamisohjeeseen tuli vielä maininta: jos työnantaja edellyttää korkeampaa koulutustasoa tai erikoistumiskoulutusta on se osoitus siitä, että tehtävän on vaativampi ja myös tehtäväkohtaisen palkan tulee olla huomattavasti peruspalkkaa korkeampi.


Varhaiskasvatuksen asema sote-uudistuksen jälkeen

Tuli sote-uudistus tai ei, varhaiskasvatus jää kuntiin. Tehy neuvottelee jatkossakin KVTES:sta ja varhaiskasvatuksessa työskentelevien jäsentensä työsuhteen ehdoista. Erityisen tärkeänä tehtävänä Tehyssä nähdään vaikuttaminen varhaiskasvatuksen henkilöstömäärään ja henkilöstörakenteeseen. Varhaiskasvatuksessa tulee olla riittävä määrä lastenhoitajia/lähihoitajia, heillä on ammattitaito lasten hoitoon, opetukseen ja kasvatukseen. Mitoituksen vaikuttavat myös työntekijöiden työssä jaksamiseen.

Tehyn ja Suomen Lastenhoitoalan Liiton yhteinen Kallis lasti -kiertue osoitti, että varhaiskasvatuksessa on monenlaisia epäkohtia, jotka heikentävät työssä jaksamista. Työvuoroluetteloiden jatkuva muuttaminen ja harmaa ylityö (tunti tunnista -korvaus) ovat tästä esimerkkejä. Tehy tulee panostamaan tähän asiaan tulevaisuudessa.

Riikka Rapinoja

neuvottelupäällikkö

Tehy ry

Lisätietoa kunta-alan neuvottelutuloksen kokonaisuudesta:

https://www. tehy. fi/fi/ajankohtaista/kunta- alan- neuvottelutuloksen- paakohdat

https://www. kt. fi/yleiskirjeet/2018/1/kvtes- 2018- 2019