Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Lausunto kolmiportaisesta tuesta

Lausunto kolmiportaisesta tuesta

Lausunnon keskeinen sisältö:

Suomen Lastenhoitoalan Liitto antoi lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Lausunnon keskeinen sisältö (koko lausunto luettavissa alla olevasta tiedostosta.


Lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen
On tärkeää, että lapsella on oikeus saada hänen yksilöllisen kehityksensä, oppimisensa tai hyvinvointinsa edellyttämää tukea välittömästi tuen tarpeen ilmettyä osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa. Tuen on oltava vaikuttavaa, suunnitelmallista ja aina tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Mikäli tukea tehostettava, on se tapahduttava lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tuen portaiden välillä on oltava selkeät erot niin, että tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä. Mikäli annettu tuki ei ole riittävää tai lapsi tarvitsee tukea vammasta, sairaudesta, kehityksen viivästymisestä tai muusta lapsen oppimisen ja kehityksen tuen tarpeesta johtuen, on tukea annettava yksilöllisesti suunniteltuna erityisenä tukena. On tarpeen myös kirjata missä ajassa tukea on annettava lapselle.

Rakenteelliset, resursseja vaativat keinot, kuten henkilöstömäärän lisäys, osaamisen vahvistaminen ja ryhmäkoon pienentäminen ovat tärkeässä roolissa. Esityksen mukaan voi lapselle annettava tuki sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia järjestelyjä, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta, varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamispalveluja tai apuvälineiden käyttöä. Lapselle annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia, hoidollisia ja sairaanhoidollisia järjestelyjä. Tuki voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettajan antamaa konsultaatiota ja opetusta, terveydenhuollon ammattihenkilön osaamista, varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämiä tulkitsemis- ja avustamispalveluja tai apuvälineiden käyttöä.

Päiväkodin henkilöstön mitoitus
Tuen tarpeessa oleva lapsi tulee huomioida lasten määrässä tai ryhmässä työskentelevien henkilöiden lukumäärässä ja ryhmiä muodostettaessa henkilöstömitoituksessa. Pykälien tulee olla tarpeeksi velvoittava ja selkeät, ilman tulkinnanvaraa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien määrä on usein täysin riittämätön suhteessa tarpeeseen ja arjen sujumiseen. Erityisopettajaresurssi ei saa johtaa siihen, että ryhmässä ei ole avustajaa eikä myöskään erityisopettajan työpanosta käytettävissä kuin erittäin harvoin. Lapsen avustajan tulee olla paikalla koko sen ajan, kun lapsi on läsnä. Muussa tapauksessa on muun henkilöstön riittävyys huomioitava näissä tilanteissa. On huomioitava avustajan ammatillinen osaaminen ja kokemus, sillä usein juuri tukea tarvitsevat lapset tarvitsevat eniten erityisosaamista.

Täydennyskoulutus ja vuorohoito
On tärkeää, että erityisopettajan antama tuki tai henkilöstön ohjaus, yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa ja heidän antama tuki, sekä täydennyskoulutus kohdistuvat kaikkiin ammattiryhmiin. Koko henkilöstön osaaminen on erityisen tärkeää vuorohoidossa, jolloin lapset saattavat olla päiväkodissa enimmäkseen iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Vuorohoidon erityispiirteet tulee huomioida tuen tarpeen toteutuksessa.

Yksityinen varhaiskasvatus

Tuen tarpeessa olevilla lapsilla tulee olla tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua laadukkaaseen ja perheen valitsemaan varhaiskasvatukseen. On välttämätöntä, että yksityisten palveluntuottajien tarjoamassa varhaiskasvatuksessa lapset samat palvelut kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, jotta yhdenvertaisuus lasten kesken toteutuu.

Henkilöstön riittävyys

Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää riittävää määrää ammattitaitoista ja lapsiryhmässä läsnä olevaa henkilökuntaa. Tällä hetkellä vakava pula erityisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajista sekä varhaiskasvatuksen opettajista. Vuonna 2030 muuttuva henkilöstörakenne ei helpota tilannetta. Apua tilanteeseen toisi nykyisen henkilöstörakenteen säilyttäminen alle 3-vuotiaiden ryhmissä.

Lausunto-_kolmiportainen-tuki_SLaL_10.6.2021.pdf (pdf, 253 KB)